ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

van Pitaco K.v.K.: 24 44 61 56

hierna te noemen: Pitaco

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

1. Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten tussen Pitaco en een OPDRACHTGEVER – en diens respectieve rechtsopvolger(s) – waarop Pitaco deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Pitaco voor de uitvoering waarvan door Pitaco derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van OPDRACHTGEVER wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Pitaco en OPDRACHTGEVER zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen, offertes en prijzen van Pitaco, waar ook gepubliceerd of hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

2. De door Pitaco gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Pitaco is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. In de offerte wordt aangegeven of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend.

4. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Pitaco daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Pitaco anders aangeeft. Wijkt een tot aanvaarding strekkend antwoord op een aanbod daarvan slechts op ondergeschikte punten af, dan geldt dit antwoord als aanvaarding en komt de overeenkomst overeenkomstig deze aanvaarding tot stand, tenzij Pitaco onverwijld bezwaar maakt tegen de verschillen.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Pitaco niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

7. Offertes van Pitaco zijn gebaseerd op de informatie die door OPDRACHTGEVER is verstrekt. OPDRACHTGEVER staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de werkzaamheden heeft verstrekt.

Op alle rechtsbetrekkingen van Pitaco waarbij Pitaco als leverancier van producten, services en/of diensten optreedt, zijn haar algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze zijn ook te vinden op www.pitaco.nl.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1. Pitaco zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anderszins afgesproken, heeft de overeenkomst het karakter van een inspanningsverplichting.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Pitaco, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken, het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de OPDRACHTGEVER of door Pitaco geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

3. De OPDRACHTGEVER draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Pitaco aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de OPDRACHTGEVER redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Pitaco worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Pitaco zijn verstrekt, heeft Pitaco het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de OPDRACHTGEVER in rekening te brengen.

4. Pitaco is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Pitaco is uitgegaan van door de OPDRACHTGEVER verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Pitaco kenbaar behoorde te zijn.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Pitaco de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de OPDRACHTGEVER de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Indien door Pitaco of door Pitaco ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van OPDRACHTGEVER of een door OPDRACHTGEVER aangewezen locatie, draagt OPDRACHTGEVER kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

7. De door Pitaco in het kader van de overeenkomst uitgebrachte aanbevelingen aan OPDRACHTGEVER gelden als advies. Voor beslissingen die OPDRACHTGEVER (mede) neemt op basis van dit advies, draagt OPDRACHTGEVER te allen tijde volledig de verantwoordelijkheid.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Pitaco zal de OPDRACHTGEVER zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Pitaco de OPDRACHTGEVER hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Pitaco daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5. In afwijking van lid 3 zal Pitaco geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Pitaco kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst tussen Pitaco en een OPDRACHTGEVER wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Waar sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde tijd, kan de duur van de overeenkomst behalve door de inspanning van Pitaco, worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die door OPDRACHTGEVER wordt verstrekt en de medewerking die wordt verleend.

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de OPDRACHTGEVER Pitaco derhalve schriftelijk ingebreke te stellen.

3. In financiële zin is de overeenkomst afgesloten zodra de eindafrekening door de OPDRACHTGEVER is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient de OPDRACHTGEVER Pitaco hierover te berichten. Indien OPDRACHTGEVER niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

Op alle rechtsbetrekkingen van Pitaco waarbij Pitaco als leverancier van producten, services en/of diensten optreedt, zijn haar algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze zijn ook te vinden op www.pitaco.nl.

Artikel 7 Honorarium

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen (fixed price).

2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren (time and materials). Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Pitaco, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

3. Indien een honorarium is afgesproken op grond van werkelijk bestede uren, dan geldt een verhoging van het uurtarief bij werkzaamheden die op verzoek van OPDRACHTGEVER op zaterdagen, zondagen en feestdagen worden uitgevoerd en wel als volgt:

– zaterdagen: 150% van het afgesproken uurtarief; – zon- en feestdagen: 200% van het afgesproken uurtarief.

3. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Pitaco is verantwoordelijk voor de wettelijk af te dragen loon– en inkomstenbelasting en sociale lasten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anderszins overeenkomen.

4. Indien Pitaco met de OPDRACHTGEVER een vast honorarium (fixed price) of uurtarief (time and materials) overeenkomt, is Pitaco niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief indien tussen het moment van aanbieding en levering de tarieven zijn gestegen als gevolg van een algemene stijging van prijs- en/of loonsniveau.

5. Bovendien mag Pitaco het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Pitaco, dat in redelijkheid niet van Pitaco mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Pitaco zal de OPDRACHTGEVER in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Pitaco zal daarbij vermelden de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan.

Artikel 8 Betaling

1. Het in de overeenkomst afgesproken honorarium en eventuele kosten worden maandelijks bij (voorschot-) declaratie door Pitaco aan OPDRACHTGEVER in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Pitaco aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

2. Indien OPDRACHTGEVER in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan is de OPDRACHTGEVER van rechtswege in verzuim. OPDRACHTGEVER is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat OPDRACHTGEVER in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de OPDRACHTGEVER zijn de vorderingen van Pitaco op de OPDRACHTGEVER onmiddellijk opeisbaar.

4. Pitaco heeft het recht de door OPDRACHTGEVER gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
Pitaco kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de OPDRACHTGEVER een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

Pitaco kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

5. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één OPDRACHTGEVER, zijn alle OPDRACHTGEVERS hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Pitaco geleverde en / of te leveren zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Pitaco totdat de OPDRACHTGEVER alle navolgende verplichtingen uit alle met Pitaco gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2. De OPDRACHTGEVER is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is OPDRACHTGEVER verplicht Pitaco zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Op alle rechtsbetrekkingen van Pitaco waarbij Pitaco als leverancier van producten, services en/of diensten optreedt, zijn haar algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze zijn ook te vinden op www.pitaco.nl.

4. De OPDRACHTGEVER verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

5. Door Pitaco geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

6. Voor het geval dat Pitaco zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de OPDRACHTGEVER reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Pitaco of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Pitaco zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 10 Incassokosten

1. Is OPDRACHTGEVER in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van OPDRACHTGEVER. In ieder geval is OPDRACHTGEVER in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig de in de Nederlandse rechtspraak algemeen erkende methoden in incassozaken.

2. Indien Pitaco hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van OPDRACHTGEVER.

4. OPDRACHTGEVER is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 11 Onderzoek, reclames

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de OPDRACHTGEVER binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Pitaco. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Pitaco in staat is adequaat te reageren.

2. Indien een klacht gegrond is, zal Pitaco de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de OPDRACHTGEVER aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de OPDRACHTGEVER schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Pitaco slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 12 Opzegging

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door OPDRACHTGEVER, heeft Pitaco recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Pitaco zijn toe te rekenen. Voorts is OPDRACHTGEVER alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan OPDRACHTGEVER.

3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Pitaco, zal Pitaco in overleg met OPDRACHTGEVER zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan OPDRACHTGEVER toerekenbaar zijn.

4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Pitaco extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan OPDRACHTGEVER in rekening gebracht.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

1. Pitaco is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– OPDRACHTGEVER de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst Pitaco ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen

dat de OPDRACHTGEVER de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de OPDRACHTGEVER slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

– OPDRACHTGEVER bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

Op alle rechtsbetrekkingen van Pitaco waarbij Pitaco als leverancier van producten, services en/of diensten optreedt, zijn haar algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze zijn ook te vinden op www.pitaco.nl.

2. Voorts is Pitaco bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Pitaco op de OPDRACHTGEVER onmiddellijk opeisbaar. Indien Pitaco de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Pitaco behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

1. Indien Pitaco aan OPDRACHTGEVER bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is OPDRACHTGEVER gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de OPDRACHTGEVER deze verplichting niet nakomt, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

2. Indien OPDRACHTGEVER, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Pitaco het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op OPDRACHTGEVER te verhalen.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

1. Indien Pitaco aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Er is uitsluitend sprake van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Pitaco, indien Pitaco bij de vervulling van zijn werkzaamheden fouten heeft gemaakt of nalatigheden heeft begaan, die een goed, met normale vakkennis uitgerust en met zorgvuldigheid handelend werknemer/opdrachtnemer had moeten vermijden, echter uitsluitend voor zover sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Pitaco.

3. Indien Pitaco aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium exclusief BTW dat Pitaco voor zijn werkzaamheden in het kader van de overeenkomst heeft ontvangen, althans tot maximaal € 10.000 (Zegge: tienduizend euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Pitaco in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

4. In geval van onrechtmatige daad is de aansprakelijkheid van Pitaco eveneens beperkt tot een maximum van € 10.000 (tienduizend euro).

5. In afwijking van hetgeen onder 3. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden, althans tot maximaal € 10.000 (Zegge: tienduizend euro).

6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

–  de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling

betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

–  de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Pitaco aan de overeenkomst te laten

beantwoorden, tenzij deze niet aan Pitaco toegerekend kunnen worden;

–  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover OPDRACHTGEVER aantoont dat

deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

7. Pitaco is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8. OPDRACHTGEVER vrijwaart Pitaco voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan OPDRACHTGEVER toerekenbaar is.

9. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Pitaco of zijn ondergeschikten.

Artikel 16 Vrijwaringen

1. De OPDRACHTGEVER vrijwaart Pitaco voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de OPDRACHTGEVER verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2. Indien OPDRACHTGEVER aan Pitaco informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Op alle rechtsbetrekkingen van Pitaco waarbij Pitaco als leverancier van producten, services en/of diensten optreedt, zijn haar algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze zijn ook te vinden op www.pitaco.nl.

Artikel 17 Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op OPDRACHTGEVER over op het moment waarop deze aan OPDRACHTGEVER juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van OPDRACHTGEVER of van een door OPDRACHTGEVER aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 18 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Pitaco geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Pitaco niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Pitaco worden daaronder begrepen.

3. Pitaco heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Pitaco zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voorzoveel Pitaco ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Pitaco gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. OPDRACHTGEVER is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 19 Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien Pitaco, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Pitaco zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Pitaco niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is OPDRACHTGEVER niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

Artikel 20 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt Pitaco zich de rechten en bevoegdheden voor die Pitaco toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Alle modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst zijn en blijven het eigendom van het Pitaco. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Pitaco. De OPDRACHTGEVER heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de overeenkomst. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

3. Alle door Pitaco verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de OPDRACHTGEVER en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Pitaco worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

4. Pitaco behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 21 Overige bepalingen

1.Is aan de OPDRACHTGEVER een monster, model of anderszins een voorbeeld getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het product die of de dienst die wordt geleverd daarmee zal overeenstemmen.

Op alle rechtsbetrekkingen van Pitaco waarbij Pitaco als leverancier van producten, services en/of diensten optreedt, zijn haar algemene leveringsvoorwaarden

van toepassing. Deze zijn ook te vinden op www.pitaco.nl.

6

2. De OPDRACHTGEVER zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Pitaco, medewerkers van Pitaco of van ondernemingen waarop Pitaco ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 22 Geschillen en toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen Pitaco en de OPDRACHTGEVER is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ROTTERDAM of – zulks ter keuze van Pitaco – aan de bevoegde rechter van de woonplaats van OPDRACHTGEVER, tenzij krachtens dwingend Nederlands recht een andere rechter bevoegd is.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten, daarbij mogelijk ondersteund door een mediator.

Artikel 23 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te ROTTERDAM.

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Op alle rechtsbetrekkingen van Pitaco waarbij Pitaco als leverancier van producten, services en/of diensten optreedt, zijn haar algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze zijn ook te vinden op www.pitaco.nl.

Newsletter

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.
© Copyright - Suzanne Tempel | site by Gent Iyus
Contact me
whatsapp
email